Văn bản pháp quy / Nghị định
 

Nghị định 105/2006/NĐ-CP

(trongtrot - 15/04/2007,04:26:49) Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ


CHÍNH PHỦ

________

Số: 105/2006/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006

 

 

 

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một  số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

________________

 

 

Chính phủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

 

 

Chi tiết nghị định