Văn bản pháp quy / Luật
 

Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

(Cục trồng trọt - 15/04/2007,04:35:23) Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (Thông qua ngày 2.12.1961, được sửa đổi tại Giơ-ne-vơ ngày 10.11.1972, 23.10.1978 và 19.3.1991)


 

Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (Thông qua ngày 2.12.1961, được sửa đổi tại Giơ-ne-vơ  ngày 10.11.1972,  23.10.1978 và 19.3.1991)

Danh mục các Điều 

Chương I.       Các khái niệm

Điều 1              Các khái niệm

Chương II. Nghĩa vụ chung của các Bên ký kết

Điều 2              Nghĩa vụ cơ bản của các Bên ký kết

Điều 3              Các chi và loài cây trồng được bảo hộ

Điều 4              Đối xử quốc gia

Chương III. Điều kiện để công nhận quyền của Nhà tạo  giống

Điều 5              Điều kiện bảo hộ

Điều 6              Tính mới

Điều 7              Tính khác biệt

Điều 8         Tính đồng nhất

Điều 9.       Tính ổn định

Chương IV. Đơn yêu cầu công nhận quyền của Nhà tạo giống

Điều 10           Nộp đơn

Điều 11           Quyền ưu tiên

Điều 12.      Thẩm định đơn

Điều 13       Bảo hộ tạm thời

Chương V. Quyền của Nhà tạo giống

Điều 14           Phạm vi quyền của Nhà tạo giống

Điều 15           Các ngoại lệ đối với quyền của Nhà tạo giống

Điều 16           Tình trạng khai thác hết quyền của Nhà tạo giống

Điều 17           Hạn chế về thực hiện quyền Nhà tạo giống

Điều 18           Các biện pháp điều chỉnh thương mại

Điều 19           Thời hạn bảo hộ quyền của Nhà tạo giống

Chương VI. Tên gọi của giống cây trồng

Điều 20           Tên gọi của giống cây

Chương VII. Huỷ bỏ và đình chỉ quyền của Nhà tạo giống

Điều 21       Huỷ bỏ quyền của Nhà tạo giống

Điều 22      Đình chỉ quyền của Nhà tạo giống

Chương VIII. Hiệp hội

Điều 23           Các Thành viên

Điều 24           Tư cách pháp lý và Trụ sở

Điều 25           Các cơ quan

Điều 26           Hội đồng

Điều 27           Văn phòng của Hiệp hội

Điều 28           Ngôn ngữ

Điều 29           Tài chính

Chương IX. Thi hành Công ước; Các thoả thuận khác

Điều 30           Thi hành Công ước

Điều 31           Mối liên hệ giữa các Bên ký kết và các Quốc gia tham gia các Luật trước đó

Điều 32      Các thoả thuận đặc biệt

Chương X. Các điều khoản cuối cùng

Điều 33           Ký kết

Điều 34           Phê chuẩn, Chấp thuận hoặc Thông qua; Gia nhập

Điều 35           Bảo lưu

Điều 36           Trao đổi thông tin về pháp luật và các chi và loài cây trồng được bảo hộ;  Công bố thông tin

Điều 37           Hiệu lực; Kết thúc việc gia nhập các Luật trước đó

Điều 38            Sửa đổi Công ước

Điều 39            Bãi ước

Điều 40           Bảo toàn các quyền hiện có

Điều 41           Bản gốc và bản chính thức của Công ước

Điều 42           Chức năng  lưu chiểu

 

Nội dung công ước đính kèm