Trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ / Hướng dẫn nộp đơn
 

Cách thức nộp đơn

(Cục trồng trọt - 20/04/2007,02:05:12) 


 

Cách thức nộp đơn xin đăng ký bảo hộ:

1. Nộp trực tiếp tại Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt, phòng 106, nhà A6A, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

2. Nộp đơn online: Xem hướng dẫn cụ thể tại đây 

Trình tự cấp bằng bảo hộ:

1. Người tạo giống nộp đơn đăng ký bảo hộ cho văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới nhận đơn và đóng dấu, ghi ngày nhận đơn.

2. Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định hình thức đơn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn. Nếu đơn không hợp lệ về hình thức, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thông báo cho người nộp đơn sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 30 ngày. Trong thời hạn 30 ngày, người nộp đơn không đến sử chữa thiếu sót thì Văn phòng Bảo hộ từ chối đơn.

3. Đơn hợp lệ về hình thức, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ trong thời hạn 90 ngày. Đơn hợp lệ, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới chấp nhận bằng văn bản và thông báo cho người nộp đơn, đồng thời đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Người nộp đơn nộp mẫu giống cho cơ quan khảo nghiệm, cơ quan khảo nghiệm tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật trong điều kiện hai vụ cùng tên (đối với cây ngắn ngày), 3 - 5 năm (đối với cây dài ngày). Sau khi kết thúc thí nghiệm khảo nghiệm kỹ thuật, trong thời hạn 30 ngày, cơ quan khảo nghiệm kỹ thuật phải gửi báo cáo kết quả khảo nghiệm cho Văn phòng Bảo hộ gióng cây trồng.

5. Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuạt (DUS) trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm.

6. Sau khi thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật, nếu giống đáp ứng điều kiện bảo hộ (tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, và tên gọi phù hợp). Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới làm thủ tục trình Bộ trưởng ra quyết định cấp Bằng bảo hộ và đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Sau 30 ngày, kể từ ngày quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng được đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu không nhận được ý kiến phản đối hoặc khiếu lại bằng văn bản về việc cấp bằng. Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng làm thủ tục trình Bộ trưởng cấp bằng bảo hộ giống cây trồng.
Trong thời hạn 30 ngày , kể từ ngày quyết định cấp bàng bảo hộ gióng cây trồng đăng trên tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nếu Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng nhận được ý kiến phản đối hoặc khiếu nại bằng văn bản về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng thì phải xử lý theo quy định tại Điều 184 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 24 của Nghị định số 104/2006/ND-CP ngày 22/09/2006.