Bảo hộ giống cây trồng
 

Thẩm định hình thức

(Cục trồng trọt - 24/04/2007,09:27:17) Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn


 

Thẩm định đơn:
Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn  

 

 

Thẩm định tên gọi phù hợp: