Văn bản pháp quy / Luật
 

Luật Sở hữu trí tuệ

(Văn phòng BHGCT - 10/08/2007,12:36:48) Luật số 50/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005 thông qua


 

    Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá 10, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về sở hữu trí tuệ

Tải chi tiết