Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

(Văn phòng BHGCT - 17/08/2007,01:01:29) Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:


 

THÔNG BÁO

 Về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

 

 Căn cứ  Điều 174, điểm d khoản 1, khoản 3 Điều 176, và Điều 177 Luật sở hữu trí tuệ; 

 Căn cứ đơn  đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

 Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo chấp nhận  đơn  đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Người nộp đơn

Tổ chức/cá nhân đại diện

Tên giống cây trồng

Loài cây trồng

Chủ sở hữu Giống cây trồng/Bằng bảo hộ

Ngày nộp đơn hợp lệ

20070001

07/06/2007

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

 

TB 25

Lạc

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

16/07/2007

20070002

11/06/2007

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

 

TBR 18

Lúa

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

16/07/2007

20070003

27/06/2007

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

 

BC 15

Lúa

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

16/07/2007

20070005

06/07/2007

Bayer Cropscience AG

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

B-TE 1

Lúa

Bayer Cropscience AG

16/07/2007

               

           Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới đề nghị người nộp đơn làm thủ tục khảo nghiệm kỹ thuật giống cây trồng mới theo qui định tại khoản 2 Điều 178 Luật sở hữu trí tuệ.