Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Giấy mời

(Văn phòng BHGCT - 17/08/2007,01:03:55) 


 

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

​             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC NÔNG NGHIỆP

Số   ............/MH-NN-VPBH

     

 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2005

                                       GIẤY MỜI

 

 

              Kính gửi : .......................................................................................

 

 

     Thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Nông nghiệp trân trọng kính mời: .............................................................................

    

      Tới dự “Hội thảo quốc gia về bảo hộ giống cây trồng mới”, tại hội thảo ông Makoto Tabata, chuyên gia UPOV trình bày các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và hoạt động kỹ thuật về bảo hộ giống cây trồng mới.

 

          Thêi gian: 01 ngày bắt đầu từ  8h30 ngày 21/2/2005

           Địa điểm: Hội trường Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương, số 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.

           Rất mong sự có mặt và ý kiến đóng góp của Quý vị đại biểu./.

 

     Ghi chú: Quý vị đại biểu đăng ký tên tham dự hội thảo trước ngày 17/2/2005 theo địa chỉ: Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới,

                              Phòng 17, nhà A3, số 2 Ngọc Hà- Ba Đình – Hà Nội

                               ĐT: 048 435 182; DĐ: 091 4323659; 091 2232151     

 

 

     Nơi nhận:

-  Như danh sách mời;

- LưuVPBH, .                                                        

 

 

KKT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP

               PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

     

                    Đỗ  Hữu Thiện