Văn bản pháp quy / Quyết định
 

Quyết định số 68/2005/QD-TTg

(Văn phòng BHGCT - 21/08/2007,01:40:20) Về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển


 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển

tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

       Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

       Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

 

Chi tiết