Văn bản pháp quy / Quyết định
 

Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

(PVPO - 25/12/2007,10:30:01) Về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS


   

     Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

     Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

     Căn cứ Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

     Xét nhu cầu của các tác giả và thực tiễn của sản xuất;

    Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt.

 

Xem chi tiết