Văn bản pháp quy / Quyết định
 

Quyết định số 3957/QD-BNN-TT

(PVPO - 25/12/2007,10:31:53) Về việc sử dụng quy phạm khảo nghiệm DUS các loài cây trồng


 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

          Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về việc qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

          Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

          Căn cứ điều kiện thực tiễn của quá trình hội nhập;

     Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt.

 

Xem chi tiết