Văn bản pháp quy / Nghị định
 

Nghị định số 172/2007/NĐ-CP

(PVPO - 25/12/2007,10:34:43) Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP, ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính


 

CHÍNH PHỦ

 

       Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

       Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

       Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

       Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10  của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

       Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

 

Xem chi tiết