Thủ tục hành chính
 

1. Xử lý ý kiến phản đối của người thứ ba về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

(Văn phòng BHGCT - 20/06/2013,01:04:47) Xử lý ý kiến phản đối của người thứ ba về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.