Bảo hộ GCT Việt Nam / Giới thiệu văn phòng BHGCT
 

Giới thiệu về Văn phòng bảo hộ giống cây trồng Việt Nam

( - 08/08/2013,03:48:37) 


1. Bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam

Trước khi gia nhập tổ chức Quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới UPOV tháng 12 năm 2006 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị trong thời gian hơn 10 năm và đặc biệt được đẩy mạnh vào những năm 2000 trở lại đây. Bắt đầu từ việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các nước có hệ thống bảo hộ tiên tiến lâu đời như Nhật Bản, Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan, Úc và một số nước mới tham gia như Trung Quốc, Hàn Quốc...Sau đó chúng ta đã xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng hệ thống khảo nghiệm giống và tổ chức thực thi công tác này.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật

Công tác bảo hộ giống cây trồng mới tại Việt Nam được hình thành và phát triển thông qua việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật sau:

Ngày 21/4/2001 Chính phủ ban hành Nghị định 113/2001/NĐ-CP về Bảo hộ giống cây trồng mới đặt nền móng cho công tác bảo hộ quyền đối với giống cây trồng ở Việt Nam. Ngày 19/2/2002 Bộ NN& PTNT quyết định thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới, trực thuộc Cục Trồng trọt.

Để đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO, hài hòa phù hợp với các Công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, ngày 29/11/2005 Quốc hội đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ (2005), phần IV về Bảo hộ giống cây trồng mới trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các điều khoản về bảo hộ giống cây trồng của Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004. Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định số 172/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng [9]. Sau 3 năm đi vào thực hiện theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, thực tiễn cho thấy còn có một số điểm còn chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn và công ước UPOV. Do vậy ngày 19/6/2009, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều trong Luật Sở hữu trí tuệ, Luật số 36/2009/QH12 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ ngành liên quan đã ban hành các quyết định về Danh mục loài cây trồng được bảo hộ; phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS; về việc sử dụng quy phạm khảo nghiệm DUS của UPOV; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng; về quản lý, sử dụng mẫu giống cây trồng và các Thông tư liên tịch về việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

3. Hệ thống tổ chức

Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới được chính thức thành lập theo quyết định số 12/2002/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Văn phòng bảo hộ bắt đầu hoạt động từ ngày 01/04/2004. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng là tiếp nhận đơn, thẩm định tính mới, tên gọi phù hợp, kết quả khảo nghiệm DUS; trình Bộ trưởng cấp, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ