Văn bản pháp quy / Thông tư
 

Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính

( - 18/01/2017,10:02:06) Từ ngày 01/01/2017, Thu phí trong lĩnh vực Bảo hộ giống cây trồng sẽ áp dụng Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 thay thế Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp