Hợp tác quốc tế / Dự án hợp tác kỹ thuật
 

Dự án Nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng do JICA hỗ trợ

( - 29/08/2013,02:30:28) 


Bối cảnh:

   Nông nghiệp là ngành sản xuất trọng yếu của Việt Nam. Tuy nhiên, phương thức canh tác chưa cập nhật với những tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế yêu cầu đặt ra là cần tăng cường hơn nữa năng lực quản lí cho ngành nông nghiệp. Năm 2006 Việt Nam gia nhập UPOV (Hiệp hội quốc tế về bảo hộ GCT mới) và cam kết thực hiện hệ thống bảo hộ GCT. Theo nội dung cam kết, trong vòng10 năm kể từ khi gia nhập (2016) sẽ chấp nhận đơn đăng kí của tất cả các loài cây trồng (500-600 loài). Nhưng hiện nay, sự thiếu thốn về trang thiết bị, nhân lực, kinh phí cùng với hệ thống bảo hộ GCT chưa hoàn thiện đang gây khó khăn cho việc đạt tới mục tiêu này.

   Mặt khác, sự gia tăng dân số và đời sống người dân được nâng cao khiến cho nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp tăng lên hằng năm, quy mô canh tác ngày càng mở rộng. Tuy nhiên cùng với sự mở rộng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đó, xuất hiện nhiều lo ngại về nguy cơ độc hại do vi sinh vật hay tàn dư trong sản phẩm do việc sử dụng ngày càng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho sản xuất. Vì thế an toàn vệ sinh thực phẩm đang là mối quan tâm của toàn xã hội.

   Trước tình hình đó, tháng 12 năm 2008 Nhật Bản và Việt Nam kí kết Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Việt (EPA), trong đó cam kết tiến hành hợp tác song phương trên lĩnh vực kinh tế bao gồm cả hợp tác về nông nghiệp. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã có đề xuất với chính phủ Nhật Bản về việc triển khai những dự án hợp tác kĩ thuật nông nghiệp để nâng cao năng lực quản lí, chuyển giao kĩ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp. Đáp ứng yêu cầu đó Dự án đã ra đời với mục đích hỗ trợ chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực quản lí và sản xuất các sản phẩm cây trồng.

Mục tiêu chung của Dự án:

   Cải thiện cả về mặt sản lượng và chất lượng sản phẩm giống cây trồng ở Việt Nam trên cơ sở thúc đẩy sự ra đời, trao đổi buôn bán và phổ biến của các giống cây trồng mới thông qua việc tăng cường năng lực của hệ thống bảo hộ GCT cùng với sự tăng cường và phổ biến rộng rãi phương thức sản xuất rau an toàn.

Mục tiêu cụ thể:

<PVP>
Nâng cao năng lực cho hệ thống bảo hộ GCT để thúc đẩy sự phát triển và trao đổi các GCT mới

<Sản phẩm an toàn>

Cải thiện kĩ thuật sản xuất và nâng cao nhận thức về sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn

Kết quả:

<PVP>

1.      Thủ tục thẩm định đối với giống đăng kí được cải thiện

2.      Năng lực khảo nghiệm DUS của các trạm khảo nghiệm DUS được nâng cao

3.      Nhận thức về bảo hộ GCT của cán bộ khuyến nông, công ty GCT và tác giả GCT được nâng cao

 <Sản phẩm an toàn>

1.      Năng lực quản lí, chỉ đạo sản xuất rau an toàn của các cán bộ chuyên trách cho nông dân tại các tỉnh trọng điểm thuộc Dự án được cải thiện

2.      Nhận thức về sản xuất rau an toàn của người nông dân cũng như cán bộ chuyên trách thuộc các cơ quan Chính phủ được nâng cao.

Tin mới hơn