Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Giấy mời tham dự khóa đào tạo đại diện quyền đối với giống cây trồng

(VPBH - 08/02/2014,01:30:40) 


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC TRỒNG TRỌT

Số: 07/GM-TT-VPBH

 

 

                                                                           

                      

 

 

GIẤY MỜI

Về khóa đào tạo đại diện quyền đối với giống cây trồng

Kính gửi: Quý đơn vị

Căn cứ Thông báo số 2834/TB-TT-VPBH ngày 19/11/2013 V/v mở lớp đào tạo về đại diện quyền đối với giống cây trồng.

Cục Trồng trọt xin kính mời các Quý đại biểu tham dự khóa đòa tạo về đại diện quyền đối với giống cây trồng tại Việt Nam:

Thời gian: ngày 12-13-14/03/2014

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Việt Nam (14 – Trần Bình Trọng- Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Học phí: Mỗi học viên nộp chi phí đào tạo 2.500.000 (hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). Nộp học phí trước ngày 01/03/2014.

Hình thức nộp học phí: Bằng 01 trong 02 hình thức sau:

a.      Trực tiếp tại Cục Trồng trọt: Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

b.      Chuyển khoản: Tên cơ quan: Cục Trồng trọt; Số tài khoản: 3511.1.1030252 Kho bạc Nhà nước Ba Đình.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chị Cầm Thị Hằng, số điện thoại: 04.38435182 hoặc 0972.170.266, email: pvpvietnam@mard.gov.vn./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT, VPBH

PHÓ CỤC TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CỤC

(đã ký)

 

 

Phạm Đồng Quảng