Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Từ chối đơn đăng ký bảo hộ giống lúa Hạt Ngọc

(VPBH - 14/02/2014,10:21:27) 


THÔNG BÁO

Về việc từ chối Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Từ chối đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Lý do từ chối

1

2013_63

17/7/2013

Hạt Ngọc

Không

Lúa

Nguyễn Quốc Lý

Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam Bộ

Không sửa đổi bổ sung đơn đăng ký theo yêu cầu