Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: về việc khôi phục hiệu lực Bằng bảo hộ

(VPBH - 27/05/2014,12:06:46) 


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC TRỒNG TRỌT

_____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ________________________________________________       

Số:         /QĐ-TT-VPBH

Hà Nội,  ngày      tháng      năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

                                                                                                                                            

                                           CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Chủ sở hữu của giống cây trồng,

                                                               QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối với 02 giống Địa lan có tên gọi: YOKIHI (Số bằng 113.VN.2012) và YASOKYOKU (Số bằng 114.VN.2012) do Chủ sở hữu đã khắc phục lý do đình chỉ.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực Bằng bảo hộ được phục hồi kể từ ngày 22/4/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Cục

- Phòng CLT-CTP,TTrPC;

- Trung tâm KKNGSPCT;

- Lưu VT,PBH.                                                                                                 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CỤC

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Đồng Quảng