Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo: Về việc mở lớp đào tạo về đại diện quyền đối với giống cây trồng tại các tỉnh phía Nam.

(VPBH - 13/06/2014,09:11:00) 


THÔNG BÁO

Về việc mở lớp đào tạo về đại diện quyền đối với giống cây trồng

 

 
 

 

 

 

                      

Kínhgửi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Căn cứ  các khoản 3,4,5 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12; Khoản 1,3 Điều 36 Nghị định số 88/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 8, Điều 23 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Cục Trồng trọt có kế hoạch mở lớp đào tạo về đại diện quyền đối với giống cây trồng cho các cá nhân đăng ký cấp giấy chứng chỉ hành nghề đại diện quyền đối với giống cây trồng tại Việt Nam.

          Thời gian dự kiến: ba ngày, từ 15-17/07/2014.

          Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (điạ điểm cụ thể sẽ thông báo sau)

          Học phí: Dự kiến mỗi học viên nộp chi phí đào tạo là 3.000.000 (Ba triệu đồng) gồm chi phí bài giảng, in tài liệu, chứng chỉ, thuê hội trường, thù lao giảng viên, đi thực địa và các chi phí khác của lớp học.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia lớp đào tạo có công văn gửi về Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt, Số 2 Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội trước ngày 01/7/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ chị Cầm Thị Hằng, số điện thoại 04.38435182, 0972.170.266; email:pvpvietnam@mard.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu:VT, VPBH.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CỤC

                                 (đã ký)

 

 

 

Phạm Đồng Quảng