Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng cho các giống: Q-Nam 1; Hưng dân; Nếp Cô Tiên.

(VPBH - 04/09/2014,08:40:07) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 373/QĐ-TT-VPBH  ngày 04/09/2014 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1.Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2010.0011

Q-Nam 1

Lúa

Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam

Nguyễn Định và đồng tác giả: Hồ Công Long, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Văn Cường, Phạm Thị Tiến

Không

20 năm

2

2011_41

Hưng dân

Lúa

Công ty TNHH nông nghiệp Nhiệt Đới

Công ty TNHH nông nghiệp Nhiệt Đới

Không

 

20 năm

 

3

2011_52

Nếp Cô Tiên

Lúa

Công ty TNHH nông nghiệp Nhiệt Đới

Công ty TNHH nông nghiệp Nhiệt Đới

Không

 

20 năm