Tin tức - Sự kiện / Tin trong nước
 

Thông báo hiệu đính thông tin đơn đăng ký bảo hộ

(VPBH - 18/07/2014,08:19:43) 


THÔNG BÁO

   Về việc hiệu đính thông tin đơn đăng ký bảo hộ

          

                                                                                     

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 và các văn bản về bảo hộ giống cây trồng liên quan dưới luật;

Căn cứ yêu cầu của Chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

VĂN PHÒNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG THÔNG BÁO

 

Nội dung đơn đăng ký giống hoa Cúc số 2013-62 và trong Danh sách giống cây trồng mới được cấp bằng bảo hộ kèm Quyết định 226/QĐ-TT-VPBH ngày 16 tháng 6 năm 2014 được sửa đổi như sau:

- Tên giống: DEKDUNDEE

- Tác giả giống cây trồng: Cornelis W. Dekker; Chủ sở hữu: Dekker Breeding B.V.

- Văn Phòng bảo hộ thành thật xin lỗi về các nhầm lẫn nêu trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, VPBH.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CỤC

(đã ký)

 

 

 

 

Phạm Đồng Quảng