Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng cho các giống lúa LTH134, BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG BẠC LÁ (KBL)

(VPBH - 01/08/2014,03:49:50) 


            Căn cứ  Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, Nghị định số 88/2010/NĐ-CP, Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT  và các Văn bản liên quan về quyền đối với giống cây trồng.

 

CỤC TRỒNG TRỌT THÔNG BÁO:

            Từ chối cấp Bằng bảo hộ cho giống lúa BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG BẠC LÁ (KBL) nộp ngày 15/6/2010 có số đơn 20100027 của Công ty TNHH một thành viên giống cây trồng Hải Dương; giống lúa LTH134 nộp đơn ngày 27/9/2012 có số đơn 2012_59 của Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa thuần (Viện cây lương thực và cây thực phẩm)  với lý do sau:

            Giống lúa BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG BẠC LÁ (KBL) không khác biệt rõ ràng và chắc chắn với giống tương tự Bắc thơm số 7 (báo cáo khảo nghiệm DUS số 768/BC-KNGQG ngày 13/12/2013).

            Giống lúa LTH134 không khác biệt rõ ràng và chắc chắn với giống tương tự Vĩnh Phúc 2 và QR4 (báo cáo khảo nghiệm DUS số 56/BC-KNGQG ngày 13/02/2014).