Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Từ chối đơn đăng ký bảo hộ các giống bí đao: RS 34; VR 68; FRESCO 70

(VPBH - 07/08/2014,01:39:49) 


THÔNG BÁO

Về việc từ chối Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Lý do từ chối

1

2014_61

16/7/2014

RS 34

Không

Bí đao

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Nhiệt Đới

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Nhiệt Đới

Loài cây trồng đăng ký chưa có trong danh mục loài cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam

2

2014_62

16/7/2014

VR 68

3

2014_63

16/7/2014

FRESCO 70