Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa DT39 Quế Lâm

(VPBH - 14/08/2014,04:54:44) 


THÔNG BÁO

Về việc chỉnh sửa tên giống đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới như sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận sửa đổi

1

2012_79

09/11/2012

10/6/2014

Lúa

DT39 Quế Lâm

Đào Thị Thanh Bằng

Đào Thị Thanh Bằng/Nguyễn Hồng Lam

13/8/2014