Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho các giống: ANTHITOXO; DEKMACARON; DEKMACARON PURPLE; DEKMACARON ROSY; DEKPRIUS SPLENDID; DEKZARIAH; PHALFIMWAQ

(VPBH - 05/09/2014,11:24:47) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

1

2014_76

16/07/

2014

ANTHITOXO

Hoa Hồng Môn – Anthurium Andreanum.

Jan van Dijk

Anthura B.V.

26/08/2014

2

2014_60

07/07/

2014

DEKMACARON

Hoa Cúc – Chrysanthemum

Cornelis W.Dekker

Dekker Breeding B.V.

26/08/2014

3

2014_59

07/07/

2014

DEKMACARON PURPLE

Hoa Cúc – Chrysanthemum.

Cornelis W.Dekker

Dekker Breeding B.V.

26/08/2014

4

2014_58

07/07/

2014

DEKMACARON ROSY

Hoa Cúc – Chrysanthemum.

Cornelis W.Dekker

Dekker Breeding B.V.

26/08/2014

5

2014_57

07/07/

2014

DEKPRIUS SPLENDID

Hoa Cúc – Chrysanthemum.

Cornelis W.Dekker

Dekker Breeding B.V.

26/08/2014

6

2014_56

07/07/

2014

DEKZARIAH

Hoa Cúc – Chrysanthemum.

Cornelis W.Dekker

Dekker Breeding B.V.

26/08/2014

7

2014_75

16/07/

2014

PHALFIMWAQ

Hoa Hồng Môn – Anthurium Andreanum.

 

Martinus Nicolaas Gerardus van Swieten

Anthura B.V.