Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho các giống ngô: TN 9201; TN 9204; TN 9304; TN 9305; TN 9402; PN 9101

(VPBH - 06/09/2014,08:04:07) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ thông báo số 1416/TB-TT-VPBH ngày 25/8/2014 của Cục trồng trọt về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

1

2014_43

10/6/2014

TN 9201

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

Ngô

Monsanto Technology LLC.

Monsanto Technology LLC.

25/8/2014

2

2014_44

10/6/2014

TN 9204

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

3

2014_45

10/6/2014

TN 9304

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

4

2014_46

10/6/2014

TN 9305

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

5

2014_47

10/6/2014

TN 9402

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

6

2014_48

10/6/2014

PN 9101

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam