Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa: SHPT1; LJ03

(VPBH - 13/11/2014,04:38:14) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

 

 
   

Căn cứ  Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 và các văn bản liên quan về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN- TCCB  ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ kết quả thẩm định Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới ngày  11/11/2014;

 

         

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

1

2014_82

08/10/2014

SHPT1

Không

Lúa

Lê Hùng Lĩnh

Lê Hùng Lĩnh

12/11/2014

2

2014_83

LJ03