Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng kí bảo hộ cho giống lúa: M1-NĐ; TBJ3

(VPBH - 15/01/2015,03:34:20) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tổ chức đại diện

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

1

2014_104

23/12/2014

M1-NĐ

Không

Lúa

Đặng Đức Ninh

Công ty TNHH Cường Tân

15/01/2015

2

2015_04

09/01/2015

TBJ3

Không

Lúa

Đoàn Duy Thanh

Viện Di truyền Nông nghiệp

15/01/2015