Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống GIỐNG LÚA OM361 (OM6L); GIỐNG LÚA NẾP OM366; GIỐNG LÚA NẾP OM368; GIỐNG LÚA OM10373

(Văn phòng BHGCTM - 10/03/2015,09:38:38) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

1

2014_105

26/12/2014

GIỐNG LÚA OM361 (OM6L)

Lúa

Nguyễn Thị Lang

Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

26/02/2015

2

2014_106

26/12/2014

GIỐNG LÚA NẾP OM366

Lúa

Nguyễn Thị Lang

Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

26/02/2015

3

2014_107

26/12/2014

GIỐNG LÚA NẾP OM368

Lúa

Nguyễn Thị Lang

Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

26/02/2015

4

2014_108

26/12/2014

GIỐNG LÚA OM10373

Lúa

Nguyễn Thị Lang

Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

26/02/2015