Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống lúa ĐA1, ĐA2

( - 10/03/2015,09:44:47) THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Tác giả chính

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

1

2014_09

10/02/2015

ĐA1

Lúa

Trần Mạnh Báo

Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

04/03/2015

2

2014_10

10/02/2015

ĐA2

Lúa

Trần Mạnh Báo

Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

04/03/2015