Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 05 giống Hoa: 01 Hoa Hồng Môn: ANTHKINAQ; 04 Hoa Lan Hồ Điệp: ANTHCASDIK; PHALDAMDAP; PHALDIMXAP; PHALFIMWAQ

(VPBH - 11/05/2015,10:16:45) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TT-VPBH ngày 08/5/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2014_08

ANTHKINAQ

Hồng môn

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

20 năm

2

2014_07

ANTHCASDIK

Lan Hồ Điệp

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

20 năm

3

2013_27a

PHALDAMDAP

Lan Hồ Điệp

Anthura B.V.

Nicolaas Arnoldus Maria van Rosmanlen

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

20 năm

4

2014_09

PHALDIMXAP

Lan Hồ Điệp

Anthura B.V.

Martinus Nicolass Gerardus van Swieten

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

20 năm

5

2014_75

PHALFIMWAQ

Lan Hồ Điệp

Anthura B.V.

Martinus Nicolass Gerardus van Swieten

 

Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia

20 năm