Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 01 đơn đăng ký bảo hộ GCTM: LÒ Ô VÀNG

(VPBH - 16/02/2017,09:57:40) 


​​THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2015_148

25/12/2015

Không

Diệp Thị Mỹ Hạnh

LỒ Ô VÀNG

Tre

14/02/2017