Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 06 giống: Golden Cob, Hồng Hương Đt 128, Anthitoxo, ReeseQ2, M1-NĐ, Đông triều 135 (ĐT 135)

(VPBH - 30/06/2015,10:41:41) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

            Căn cứ Quyết định số 663/QĐ- BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

           Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

            Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

            Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2012_51

Golden Cob

Ngô

Công ty TNHH East-West Seed (hai mũi tên đỏ)

Công ty TNHH East-West Seed (hai mũi tên đỏ)

Không

20 năm

2

2012_93

Hồng Hương ĐT 128

Lúa

Công ty CP GCT Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Hải Yến

Không

20 năm

3

2014_76

Anthitoxo

Hoa Hồng Môn

Anthura B.V

Jan Van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

4

2013_52

ReeseQ2

Hoa Bỏng

Knud Jepsen A/S

Knud Jepsen

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

5

2014_104

M1-NĐ

Lúa

Công ty TNHH Cường Tân

Đặng Đức Ninh

Không

20 năm

6

2012_94

Đông Triều 135 (ĐT 135)

Lúa

Công ty CP GCT Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Hải Yến

Không

20 năm