Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa nếp ĐN 20

(VPBH - 30/06/2015,11:31:41) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ- BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;        

            Căn cứ Hợp đồng số 11/2014/HĐCN về việc chuyển nhượng giống lúa Nếp ĐN20 giữa Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương và Công ty TNHH Nhiệt đới;

            Xét đề nghị của Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối giống lúa nếp ĐN 20, số Bằng 40.VN.2010 thuộc  chủ sở hữu Bằng bảo hộ  cũ: Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương.

Chủ Bằng bảo hộ mới: Công ty TNHH nông nghiệp Nhiệt Đới.

Điều 2. Thời hạn bảo hộ 15 năm, tính từ ngày 7/7/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau khi ký.

Điều 4. Công ty TNHH Nông nghiệp nhiệt đới có nghĩa vụ nộp phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ các năm sau vào ngày 8/7 hàng năm cho các năm hiệu lực tiếp theo.