Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa VN 121

(VPBH - 09/07/2015,09:06:04) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT

           Căn cứ Quyết định số 663/QĐ- BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

           Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;        

            Căn cứ Hợp đồng số 76/HĐCNGCT về việc chuyển nhượng giống lúa VN 121 giữa Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông nghiệp Miền Nam và Công ty Cổ Phần giống cây trồng Miền Nam.

            Xét đề nghị của Chánh Văn Phòng bảo hộ giống cây trồng mới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối giống lúa VN 121, số Bằng 19.VN.2013 thuộc  chủ sở hữu Bằng bảo hộ  cũ: Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông nghiệp Miền Nam.

Chủ Bằng bảo hộ mới: Công ty Cổ Phần giống cây trồng Miền Nam.

Điều 2. Thời hạn bảo hộ 18 năm, tính từ ngày 15/8/2015.

Điều 3Quyết định này có hiệu lực thi hành sau khi ký.

Điều 4. Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam có nghĩa vụ nộp phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ các năm sau vào ngày 15/8 hàng năm cho các năm hiệu lực tiếp theo.