Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa nếp Phú Quý

(VPBH - 15/07/2015,02:32:53) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT

           Căn cứ Quyết định số 663/QĐ- BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

           Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;        

            Căn cứ Tờ trình ngày 8/7/2015 của tác giả Đào Xuân Tân.

            Theo đề nghị của Chánh Văn Phòng bảo hộ giống cây trồng mới,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối giống lúa nếp Phú Quý.

Chủ sở hữu: Công ty TNHH Nông Nghiệp Nhiệt Đới.

Tác giả giống cây trồng: Đào Xuân Tân, Nguyễn Minh Công.

Điều 2. Thời hạn bảo hộ 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

Điều 3Quyết định này có hiệu lực thi hành sau khi ký.

Điều 4. Chủ Bằng bảo hộ có nghĩa vụ nộp phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ năm thứ nhất vào ngày Bằng bảo hộ có hiệu lực thi hành và các năm sau vào ngày đầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo.