Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 05 giống: OM 8017, VS6, 8639C, Rita, Trinh nữ Crila

(VPBH - 16/07/2015,01:54:19) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

            Căn cứ Quyết định số 663/QĐ- BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

           Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

            Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

            Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2012_19

OM 8017

Lúa

Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả Huỳnh Thị Phương Loan, Phạm Trung Nghĩa

Không

20 năm

2

2015_38

VS6

Lúa

Công ty cổ phần Giống Cây Trồng Trung Ương

Công ty cổ phần Giống Cây Trồng Trung Ương

Không

20 năm

3

2013_47

8639C

Ngô

Monsanto Technology LLC

Breeding program of Monsanto Thailand Ltd

Công ty TNHH Dekalb Việt Nam

20 năm

4

2013_74

Rita

Cà Chua

Công ty TNHH thương mại hạt giống và nông sản Phù Sa

Trần Cao Đại

Không

20 năm

5

2013_41

Trinh nữ Crila

Trinh nữ hoàng cung

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Không

20 năm