Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: KB1, HƯƠNG THƠM KINH BẮC, NẾP N612, CAM SÀNH KHÔNG HẠT CẨM CHÂU

(VPBH - 20/07/2015,08:26:16) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2015_86

15/7/2015

Không

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Bắc Ninh

KB1

Lúa

20/07/2015

2015_85

15/7/2015

Không

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Bắc Ninh

HƯƠNG THƠM KINH BẮC

Lúa

20/07/2015

2015_41

11/6/2015

Không

Trung Tâm Chuyển Giao Công nghệ Và Khuyến Nông

NẾP N612

Lúa

20/07/2015

2015_88

20/7/2015

Không

Nguyễn Đăng Khoa

CAM SÀNH KHÔNG HẠT CẨM CHÂU

Cam

20/07/2015