Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho giống dưa hấu Dr Kim

(VPBH - 10/08/2015,02:51:32) 


THÔNG BÁO

Về việc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

          Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

          Căn cứ  Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 và các văn bản pháp luật liên quan về quyền đối với giống cây trồng;

          Căn cứ kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ giống dưa hấu Dr Kim của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng.

 

CỤC TRỒNG TRỌT THÔNG BÁO:

            Từ chối cấp Bằng bảo hộ giống dưa hấu Dr Kim với các thông tin chi tiết sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Lý do từ chối

2014_03

22/01/2014

Partner Seed

Dr Kim

Dưa hấu - Citrullus lanatus (Thumb)

Không khác biệt rõ ràng với giống tương tự Phù đổng WD 1317

Không đáp ứng tính mới.