Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: Đất Cảng 1, Hương Cảng Thơm

(VPBH - 13/08/2015,04:51:13) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2015_90

29/7/2015

Không

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thái Bình

ĐẤT CẢNG 1

Lúa

12/08/2015

2015_91

29/7/2015

Không

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thái Bình

HƯƠNG CẢNG THƠM

Lúa

12/08/2015