Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 08 giống: Hồng Đức 9, OM 6932, OM 9921, Đông Triều 136 (ĐT 136), Đông Triều 100 (ĐT 100), LH 12, Kim Hồng, Hoàng Sa.VN

(VPBH - 25/08/2015,01:00:10) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

            Căn cứ Quyết định số 663/QĐ- BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

           Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

            Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

            Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2012_90

Hồng Đức 9

Lúa

Trường Đại học Hồng Đức

Nguyễn Thị Lan và đồng tác giả: Lê Hữu Cần

Không

20 năm

2

2012_68

OM 6932

Lúa

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Phạm Trung Nghĩa

Không

20 năm

3

2013_78

OM 9921

Lúa

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Phạm Trung Nghĩa, Ngô Đình Thức, Nguyễn Trung Tiến

Không

20 năm

4

2012_95

Đông Triều 136 (ĐT 136)

Lúa

Công ty CP GCT Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Hải Yến

Không

20 năm

5

2012_92

Đông Triều 100 (ĐT 136)

Lúa

Công ty CP GCT Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Hải Yến

Không

20 năm

6

2014_81

LH 12

Lúa

TT tài nguyên thực vật – Viện Khoa học NN Việt Nam, Vụ khoa học công nghệ và môi trường – Bộ NN & PTNT

Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Thiên Lương

Không

20 năm

7

2014_96

Kim Hồng

Dưa hấu

Công ty TNHH GCT Trung Nông

Tô Thành Trung

Không

20 năm

8

2014_97

Hoàng Sa

Dưa hấu

Công ty TNHH GCT Trung Nông

Tô Thành Trung

Không

20 năm