Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 15 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: PP8001, PP8101, PP8102, PP8107, PP8110, H5228Z, D9603Z, D2138Z, H1620Z, D4121Z, PP8111, PP8203, PP8301, PP8306, PP8802

(VPBH - 25/08/2015,10:08:18) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2015_70

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8001

Ngô

24/08/2015

2015_71

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8101

Ngô

24/08/2015

2015_72

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8102

Ngô

24/08/2015

2015_73

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8107

Ngô

24/08/2015

2015_74

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8110

Ngô

24/08/2015

2015_75

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

H5228Z

Ngô

24/08/2015

2015_76

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

D9603Z

Ngô

24/08/2015

2015_77

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

D2138Z

Ngô

24/08/2015

2015_78

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

H1620Z

Ngô

24/08/2015

2015_79

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

D4121Z

Ngô

24/08/2015

2015_80

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8111

Ngô

24/08/2015

2015_81

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8203

Ngô

24/08/2015

2015_82

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8301

Ngô

24/08/2015

2015_83

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8306

Ngô

24/08/2015

2015_84

03/07/2015

Công ty TNHH Dekalb VN

Monsanto Technology LLC

PP8802

Ngô

24/08/2015