Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 09 giống: ANASTASIA MINT, ANASTASIA STAR PINK, DELIBISCARI, DELIBANTICA LIME, DELIRADOST YELLOW, DELIBANTICA PINK, DLFCCAKE, DEKPRIUS SPLENDID, DEKMACARON

(VPBH - 07/09/2015,10:39:58) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng Bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 168, Điều 169 và Điều 183 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Căn cứ quyết định 515/QĐ –TT-VPBH, ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho các giống:

 

 

TT

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả giống

Tổ chức đại diện

Thời hạn hiệu lực

1

2015_18

ANASTASIA MINT

Hoa Cúc

Delifor Chrysanten B.V

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

2

2015_12

 ANASTASIA STAR PINK

Hoa Cúc

Delifor Chrysanten B.V

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

3

2015_16

DELIBISCARI

Hoa Cúc

Delifor Royalties B.V

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

4

2015_15

DELIBANTICA LIME

Hoa Cúc

Delifor Royalties B.V

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

5

2015_17

DELIRADOST YELLOW

Hoa Cúc

Delifor Royalties B.V

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

6

2015_14

DELIBANTICA PINK

Hoa Cúc

Delifor Royalties B.V

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

7

2015_13

DLFCCAKE

Hoa Cúc

Delifor Royalties B.V

Arie Gerard Post

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

8

2014_57

DEKPRIUS SPLENDID

Hoa Cúc

Dekker Breeding B.V

Cornelis W. Dekker

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

9

2014_60

DEKMACARON

Hoa Cúc

Dekker Breeding B.V

Cornelis W. Dekker

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm