Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống Lúa VIỆT LAI 20

(VPBH - 15/09/2015,02:12:21) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Trên cơ sở việc khắc phục lý do bị đình chỉ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng.;   

            Theo đề nghị của chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống Lúa VIỆT LAI 20, số bằng 04.VN.2007.

Chủ sở hữu Bằng:  Công ty Cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng.

Tác giả giống cây trồng:  Nguyễn Văn Hoan. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chủ sở hữu Bằng bảo hộ có nghĩa vụ nộp phí duy trì hiệu lực Bằng cho các năm tiếp theo vào ngày đầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo.