Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống: EVORA, FLAMENCO, PANAMERA, COLOMBA, NAVIGATOR, Crisps4all, Taurus

(VPBH - 29/09/2015,02:12:02) 


 THÔNG BÁO

Về việc Phục Hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-TT-VPBH ngày 28/09/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Phục Hồi Hiệu Lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

TT

Số Bằng

Tên giống

 

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

1

34.VN.2014

EVORA

Khoai Tây

HZPC. Holland B.V.

HZPC. Holland B.V.

2

31.VN.2014

FLAMENCO

Khoai Tây

HZPC. Holland B.V.

HZPC. Holland B.V.

3

32.VN.2014

PANAMERA

Khoai Tây

HZPC. Holland B.V.

HZPC. Holland B.V.

4

33.VN.2014

COLOMBA

Khoai Tây

HZPC. Holland B.V.

HZPC. Holland B.V.

5

35.VN.2014

NAVIGATOR

Khoai tây

HZPC. Holland B.V.

HZPC. Holland B.V.

6

152.VN.2012

Crisps4all

Lúa

HZPC. Holland B.V.

HZPC. Holland B.V.

7

153.VN.2012

Taurus

Ngô

HZPC. Holland B.V.

HZPC. Holland B.V.