Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Thông báo V/v phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống Lúa AC 5

(VPBH - 12/11/2015,03:59:49) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Căn cứ quyết định 498/QĐ-TT-VPBH ngày 10/11/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số bằng

Tên giống

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

1

 

140.VN.2012

 

AC 5

 

Công ty TNHH Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa