Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 04 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: ANTHILADAH; ANTHASADOM; ANTHIEUW; ANTHUHOB

(VPBH - 16/12/2015,10:36:07) 


 

 THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TT-VPBH ngày  11/12/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

40.VN.2013

ANTHILADAH

Hoa hồng môn

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

43.VN.2013

ANTHASADOM

Hoa hồng môn

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

3

46.VN.2013

ANTHIEUW

Hoa hồng môn

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

4

45.VN.2013

ANTHUHOB

Hoa hồng môn

Anthura B.V.

Jan van Dijk

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu