Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp lại 12 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới của Syngenta participations AG

(VPBH - 27/04/2016,01:52:20) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

           Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

           Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

          Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

          Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

          Theo đề nghị của Chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới,

          Cấp lại​  Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho các giống:

TT

Số bằng

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu cũ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Chủ sở hữu mới Bằng bảo hộ giống cây trồng

Thời gian bảo hộ

1

28.VN.2014

Ngô

NK 7328

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

Tính theo thời gian ghi trên Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp mới.

2

108.VN.2011

Ngô

NK 6654

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

3

90.VN.2011

Ngô

NK 4300

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

4

91.VN.2011

Ngô

NK 66

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

5

95.VN.2011

Cà chua

Savior

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

6

74.VN.2011

Ngô

NK 6326

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

7

37.VN.2010

Dưa hấu

Phù Đổng WD 1317

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

8

38.VN.2010

Dưa hấu

Mặt trời đỏ

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

9

27.VN.2009

Ngô

NK 72

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

10

28.VN.2009

Ngô

NK 67

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

11

05.VN.2007

Ngô

Sugar 75

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG

12

02.VN.2007

Ngô

NK 54

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta participations AG