Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho 1 giống: DT57-GS747

(VPBH - 29/04/2016,10:52:12) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

 

          Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

          Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

          Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

          Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

          Theo đề nghị của Chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới,

Cấp lại​  Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho  giống:

 

Thông tin bằng cũ

Thông tin bằng mới

Số Bằng

Tên giống

Loài

Tên cũ của chủ sở hữu

Số Bằng

Tên giống

Loài

Tên mới của chủ sở hữu

72.VN.2011

DT57

Lúa

Viện Di Truyền Nông nghiệp

72.VN.2011

DT57-GS747

Lúa

Công ty CP Đại Thành