Tổ chức đại diện
 

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng

(VPBH - 29/04/2016,04:18:14) 


 

THÔNG BÁO

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

          Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

          Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

          Căn cứ hồ sơ của các tổ chức đăng ký dịch vụ đại diền quyền đối với giống cây trồng,

CỤC TRỒNG TRỌT THÔNG BÁO:

       1. Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng cho 01 tổ chức sau đây:

      Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates)

      Địa chỉ: Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mã số doanh nghiệp: 0100912017 đăng ký lần đầu ngày: 18/05/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày: 25/02/2016

     Người đại diện thuộc tổ chức: Nguyễn Hương Giang

      Số chứng chỉ hành nghề: 06/DVĐD do Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cấp ngày 23/4/2014

        2. Tổ chức được ghi nhận hành nghề đại diện quyền đối với giống cây trồng có quyền lợi và trách nhiệm theo Điều 34, Điều 35 Nghị định số 88/2010/NĐ-CP.